Zdroje pitné vody - - www.TNTConsulting.cz

Zdroje pitné vody

 

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

 

Podporované aktivity:

  • realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod") či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obce/města;
  • dobrovolné svazky obcí;
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
  • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

 

Pozn.: Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob jsou oprávněnými příjemci podpory pouze v případě, kdy jsou zároveň vlastníky souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 200 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

 

 

Termíny:

  • Termín ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114