Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami - - www.TNTConsulting.cz

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

 

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů:

-          realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),

-          zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

-          zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,

-          umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

 

 • Aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami vintravilánu

Mezi podporované typy projektů patří opatření a stavby zajišťující prevenci proti záplavám a zároveň proti suchu, jako jsou například:

-          povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž),

-          dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury),

-          podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,

-          povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady),

-          akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC),

-          výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5,

-          budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně,

-          výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně,

-          přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně.

V rámci aktivity se předpokládá zejména budování retenčních prostorů, které budou po většinu roku suché a budou se plnit srážkovou vodou pouze při srážkách, srážková voda bude z těchto prostor přednostně vsakovat do půdního a horninového prostředí či regulovaně odtékat přímo či prostřednictvím dešťové kanalizace do povrchových vod (pouze ve výjimečných zdůvodněných případech do jednotné kanalizace).

V rámci aktivity lze podpořit:

a)      Budování podzemních akumulačních nádrží, nebo nádrže napevno zabudované v suterénech odvodňovaných nemovitostí, kde bude zachytávána srážková voda ze střešních konstrukcí, případně ostatních přilehlých ploch, která bude poté využita výhradně jako užitková voda v budovách či jako voda na zavlažování. V tomto případě lze k akumulaci srážkové vody využít celý prostor nádrže. Součástí opatření na akumulaci a využívání srážkové vody mohou být přestavby trubních vedenítechnologického vybavení (čerpadel, AT stanic atd.) až po koncové zařízení k odběru.

b)      Budování a rekonstrukce retenčních nádrží, ve kterých bude navržen i prostor stálého nadržení přitékajících srážkových vod (za účelem jejich dalšího využití), objem akumulovaných srážkových vod v prostoru stálého nadržení povolený vodoprávním úřadem může být však maximálně 50 % z celkového objemu nádrže, výpustné zařízení nádrže nesmí zároveň umožňovat napuštění vodní nádrže nad vodoprávním úřadem povolený maximální objem akumulované vody (maximálně 50 % z celkového objemu nádrže).

c)       Budování a rekonstrukce retenčních nádrží, které jsou napájeny pouze srážkovou vodou přitékající do nádrže z intravilánu, a to zejména dešťovou kanalizací (je nakládáno se srážkovou vodou z intravilánu).

 

 • Aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů:

-          obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)

Pozn.: v případě výstavby suchých nádrží a retenčních nádrží se musí jednat o vodní díla, jejichž výstavba bude povolena příslušným vodoprávním úřadem a při jejichž realizaci je třeba zajišťovat migrační prostupnost toků pro vodní živočichy, pokud je to technicky proveditelné, nákladově úměrné a pokud to není v principiálním rozporu s požadavkem zajištění protipovodňové ochrany, jak plyne z § 15, odst. 6 zákona o vodách v platném znění.

-          vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla a odstranění sedimentů za účelem zvýšení objemu nádrže určeného k akumulaci vody.

 

Oprávnění žadatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) - kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží)

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Aktivita 1.3.1 - dotace 95 % celkových způsobilých výdajů.
 • Budování propustných zpevněných povrchů- dotace 30 % celkových způsobilých výdajů.
 • Odstranění sedimentů - dotace 40 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 tis. Kč (bez DPH).

 

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 11. 1. 2021 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114