Úspory energie u veřejných budov - - www.TNTConsulting.cz

Úspory energie u veřejných budov

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

 

Podporované aktivity:

a)      Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC: 

-          zateplení obvodového pláště budovy,

-          výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

-          realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),

-          realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

-          realizace systémů využívajících odpadní teplo,

-          výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

-          instalace fotovoltaického systému,

-          instalace solárně-termických kolektorů.

b)      Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

c)       Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

 

Oprávnění žadatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

 

Specifické podmínky:

 • V rámci specifického cíle nemohou být podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech.
 • V rámci renovace budov definovaných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy") a budov architektonicky cenných, budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy.
 • Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření je vhodné realizovat současně s déle návratnými opatřeními v jednom projektu např. prostřednictvím metody energetických služeb s garantovanou úsporou energie, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „EPC").

 

Forma a výše podpory:

 • Základní výše podpory je odstupňována 30 - 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.
 • Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě:

-          realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build,

-          kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření.

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 100tis. Kč (bez DPH)
 • V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 - 60 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů projektu.
 • V případě realizace nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 % ze způsobilých výdajů projektu, max. však do výše 50 mil. Kč.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 2. 3. 2021 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114