SFDI - Cyklostezky pro rok 2020 - - www.TNTConsulting.cz

SFDI - Cyklostezky pro rok 2020

Statní fond dopravní infrastruktury

Cyklostezky 2020

 

Podporované aktivity:

 • výstavba cyklistické stezky

V rámci výstavby cyklistické stezky lze také poskytnout příspěvek na:

o   výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (smíšené anebo s odděleným provozem);

o   nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty (DZ V8c), nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (DZ V8b), které jsou součástí stezky pro cyklisty a chodce (smíšené anebo s odděleným provozem). Nasvětlení musí splňovat požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP") kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015-120-TN/3, v platném znění, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb."), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.

 • oprava cyklistické stezky
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh
 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)
 • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce
 • svazek obcí ve smyslu § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti
 • kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh
 • příspěvková organizace zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje

 

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na vybranou Akci činí maximálně 85 % celkových uznatelných nákladů Akce při výstavbě cyklistické stezky nebo na opravu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2020, případně na zřízení jízdního pruhu pro cyklisty na místní komunikaci nebo na silnici II. nebo III. třídy.
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 22. 10. 2019

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114