Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - - www.TNTConsulting.cz

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

PRIORITNÍ OSA 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Prioritní osa Ochrana a péče o přírodu a krajinu si klade za cíl snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy a hornin erozí. Zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu. Zvýšení ekologické stability krajiny. Obnovení vodního režimu krajin. Omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny. Udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření. Zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny. Omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť. Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu. Zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury

 

Specifický cíl 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě rezortních organizací MŽP

 

Podporované aktivity:

 • Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení

kvality, příp. rozlohy jejich biotopů. Zlepšení podmínek pro obnovu druhové

rozmanitosti krajiny

 • Vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a jinak silně antropogenně

        ovlivněném prostředí (omezování ohrožujících faktorů, zvyšování nabídky hnízdišť, míst

rozmnožování aj. zásadních prvků, včetně specifických potravních zdrojů, např. živných

rostlin pro hmyz).zajištění ochrany cenných a ohrožených stanovišť a zlepšení jejich

stavu. Podpora zlepšení funkcí ekosystémů

 • Naplňování cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES a mezinárodních úmluv v oblasti

ochrany biologické rozmanitosti (včetně Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým

zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání)

 • Zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy

na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod.

a současně spolupráce a osvěta dotčených subjektů, která by omezila negativní vnímání

těchto druhů člověkem vedoucí až k přímému ohrožení např. k ilegálnímu lovu

 • Dosažení stanovených cílů zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000.

Zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím

realizace vhodných opatření

 • Posílení příznivých podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zastavení poklesu

biologické rozmanitosti

 • Zajištění stavu, aby i základní krajinná matrice mimo chráněná území byla s těmito

územími funkčně propojena z hlediska přírodních funkcí (migrační prostupnost krajiny,

ekologická stabilita apod.) a byla chráněna před nepříznivými dopady z širšího okolí

a zároveň, aby fungovala jako ohniska biodiverzity v krajině ČR

 • Dokončení implementace soustavy Natura 2000
 • Implementace cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES zaměřené na řešení

problematiky nepůvodních druhů

 • Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí

nepůvodních invazních druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů

 • Eradikace nově zjištěných rizikových druhů a omezení rozsahu invaze známých a nejvíce

problematických druhů (bolševník, křídlatka, norek americký, mýval severní aj.)

s prioritou eradikace či regulace zdrojových populací nebo populací ve vybraných

územích (přírodně hodnotných, v rámci geomorfologicky ucelených jednotek atp.)

 • Zlepšení předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce

s veřejností

 • Získání potřebných odborných informací pro efektivní a účinnou ochranu přírodních

hodnot

 • Optimalizace návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
 • Správy národních parků
 • Správa jeskyní ČR

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

 

Podporované aktivity:

 • Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení

kvality, příp. rozlohy jejich biotopů. Zlepšení podmínek pro obnovu druhové

rozmanitosti krajiny

 • Vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a jinak silně antropogenně

       ovlivněném prostředí (omezování ohrožujících faktorů, zvyšování nabídky hnízdišť, míst

rozmnožování aj. zásadních prvků, včetně specifických potravních zdrojů, např. živných

rostlin pro hmyz).zajištění ochrany cenných a ohrožených stanovišť a zlepšení jejich

stavu. Podpora zlepšení funkcí ekosystémů

 • Naplňování cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES a mezinárodních úmluv v oblasti

ochrany biologické rozmanitosti (včetně Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým

zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání)

 • Zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy

na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod.

a současně spolupráce a osvěta dotčených subjektů, která by omezila negativní vnímání

těchto druhů člověkem vedoucí až k přímému ohrožení např. k ilegálnímu lovu

 • Dosažení stanovených cílů zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000.

Zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím

realizace vhodných opatření

 • Posílení příznivých podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zastavení poklesu

biologické rozmanitosti

 • Zajištění stavu, aby i základní krajinná matrice mimo chráněná území byla s těmito

územími funkčně propojena z hlediska přírodních funkcí (migrační prostupnost krajiny,

ekologická stabilita apod.) a byla chráněna před nepříznivými dopady z širšího okolí

a zároveň, aby fungovala jako ohniska biodiverzity v krajině ČR

 • Dokončení implementace soustavy Natura 2000
 • Implementace cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES zaměřené na řešení

problematiky nepůvodních druhů

 • Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí

nepůvodních invazních druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů

 • Eradikace nově zjištěných rizikových druhů a omezení rozsahu invaze známých a nejvíce

problematických druhů (bolševník, křídlatka, norek americký, mýval severní aj.)

s prioritou eradikace či regulace zdrojových populací nebo populací ve vybraných

územích (přírodně hodnotných, v rámci geomorfologicky ucelených jednotek atp.)

 • Zlepšení předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce

s veřejností

 • Získání potřebných odborných informací pro efektivní a účinnou ochranu přírodních

hodnot

 • Optimalizace návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích

 

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Vysoké školy
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů)
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

 

Podporované aktivity:

 • Aktivity ke zprůchodnění migračních bariér budou směřovány prioritně do nejvíce

problematických míst z hlediska průchodnosti krajiny pro velké savce a ostatní živočichy nebo

dle míry jejich mortality na komunikacích (významné tahové cesty obojživelníků, místa, kde

dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.). Obdobně bude zaměřena

pozornost na obnovu prostupnosti vodních toků (výstavba rybích přechodů nebo

odstraňování bariér jako jsou jezy, stupně) a omezení mortality ryb na vodních

elektrárnách. Hlavním přínosem opatření by tak mělo být zlepšení prostupnosti krajiny

pro suchozemské i vodní organismy, posílení stability jejich populací a snížení negativních

vlivů dopravy v oblasti zraňování a usmrcování živočichů

 • Přínos opatření ke zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů spočívá

v přiblížení jejich stavu struktuře přirozené a nastolení systému hospodaření ve větším

souladu s přírodními procesy. Lesní ekosystémy se stanou odolnějšími proti abiotickým

a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a potenciál jejich

celospolečensky významných funkcí. Zacílení podpory na nestátní vlastníky lesů přispěje

k jejich vyšší motivaci pro využití přírodě bližších forem obhospodařování lesů, přičemž 110

v lesích v majetku státu by takové formy hospodaření měly být aplikovány bez náhrady

ve veřejném zájmu

 • Přínos dalšího uvedeného souboru aktivit spočívá v polyfunkčním významu krajinných

prvků nebo struktur a ve využití potenciálu posílit zároveň celý komplex funkcí krajiny.

Aktivity k obnově vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další vodní

krajinné prvky zároveň podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. stabilitu všech

ekosystémů i biodiverzitu krajiny bez zvláštní územní ochrany a v neposlední řadě bude

mít pozitivní vliv na území i předmět ochrany sítě Natura 2000. Zpomalení povrchového

odtoku z povodí má v krajině také protierozní efekt a snižuje negativní dopady povodní

a přívalových dešťů na krajinu a objem a závažnost škod na majetku a zdraví osob

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Státní podniky.
 • Vysoké školy.
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů).
 • Veřejné výzkumné investice.
 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
 • Fyzické osoby.

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena.

 

 

Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

Podporované aktivity:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Obce
 • Příspěvkové organizace
 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114