Prioritní osa 2 - Zlepšování ovzduší v lidských sídlech (výměna kotlů) - - www.TNTConsulting.cz

Prioritní osa 2 - Zlepšování ovzduší v lidských sídlech (výměna kotlů)

PRIORITNÍ OSA 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Cílem prioritní osy je zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení kvality v územích, kde imisní limity nejsou překračovány. Plnění národních emisních stropů platných od r. 2010 a snížení celkové emise SO2, NOX, VOC, NH3 a částic PM2.5 do r. 2020 ve shodě se závazky ČR. Udržení emisí těžkých kovů a POP pod úrovní r. 1990 a dále je snižovat. Zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k r. 2020 při současném snížení emisí NOX, VOC a PM2.5 z dopravy. Zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

 

Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

 Podporované aktivity:

 • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva s minimálními emisemi

znečišťujících látek

 • Výměna kotle na pevná paliva za nový spalovací stacionární zdroj na plynná nebo

kapalná paliva

 • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo
 • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

 Specifický cíl 2.2 - Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

 

Podporované aktivity:

 • Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 • Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší

 

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladovánía aplikace statkových hnojiv)
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy)
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií
 • Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Právnické osoby
 • Fyzické osoby (Podnikající)

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

 Podporované aktivity:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém či regionálním

měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu

dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci)

 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení

dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj

databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci)

 • Podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování

ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů

 • Výstavba a obnova infrastruktury pro sledování meteorologických a klimatologických

ukazatelů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména měřicí sítě, laboratoř,

přenos dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci)

 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení meteorologických

a klimatologických dat (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru

pro modelování a simulaci)

 • Pořízení a obnova systémů sledování ozonové vrstvy Země a emisí a propadů

skleníkových plynů

 • Tvorba a aktualizace systémů určených pro hodnocení naměřených dat týkajících se

ozonové vrstvy Země a emisí a propadů skleníkových plynů (zejména tvorba

a aktualizace databází, softwaru pro modelování a simulaci)

 • Infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika,

laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování

dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry

 • Realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování

kvality ovzduší, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování,

podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality

ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské a Slovenské republiky (např. v rámci

programu LIFE+ pro střední Evropu

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Spolky
 • Veřejné výzkumné instituce

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114