Prioritní osa 1 - Zlepšení kvality vody (kanalizace, ČOV, protipovodňová opatření)) - - www.TNTConsulting.cz

Prioritní osa 1 - Zlepšení kvality vody (kanalizace, ČOV, protipovodňová opatření))

PRIORITNÍ OSA 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Cílem prioritní osy je opatření pro přirozené zadržování vody, zajištění maximalizaci opětovného využití vod a opatření k implementaci rámcové směrnice o vodě, směrnic o standardech kvality vod, prioritních látkách, dusičnanech, o čištění městských odpadních vod a o průmyslových emisích.

 

Specifický cíl 1.1 - Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

 

Podporované aktivity:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod

v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace

a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace

odpadních vod

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba,

a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů

sloužících veřejné potřebě

 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV)

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 • Státní podniky
 • Fyzické osoby (nepodnikající)

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 1.2 - Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

 

Podporované aktivity:

 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
 • Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích z Registru dle Směrnice 2000/60/ESo vodní politice s cílem zlepšit stav vodních útvarů podzemních vod

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

 

Podporované aktivity:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,

zlepšení přirozených rozlivů

 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich

urychleného odvádění kanalizací do toků

 • Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Vysoké školy
 • Organizační složky státu
 • Veřejná výzkumná instituce

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

Specifický cíl 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

 

Podporované aktivity:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

 

Oprávnění předkladatelé projektových žádostí:

 • Kraj
 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Veřejná výzkumná instituce

 

Výše podpory:

 • Výše podpory zatím není stanovena

 

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114