OPŽP 3. výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady - - www.TNTConsulting.cz

OPŽP 3. výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

OPŽP 3. výzva – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

Podporované aktivity:

·         Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

Bude podporována výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporovanou aktivitou bude výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.

 

Oprávnění žadatelé:

·         obce,

·         městské části hlavního města Prahy,

·         dobrovolné svazky obcí,

·         obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

·         zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

·         Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů.

·         Minimální výše podpory - 2 100 000 Kč.

·         Maximální výše podpory – bez omezení.

·         Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč.

·         V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

 

Specifické podmínky:

·         Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

·         Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP, jak určuje Příloha č. 07 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027).

·         Budou podporovány projekty výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb., projektem musí dojít k napojení nových obyvatel na vodovod.

·         V rámci hodnocení dle hodnotících kritérií pro SC 1.4, která jsou součástí této výzvy musí projekt pro úspěšné hodnocení dosáhnout minimální počet bodů:

o   Pro projekty opatření 1.4.4. musí projekt dosáhnout v součtu za oblasti „2) Ekologická relevance“ a „3) Technická kvalita“ min. 29 bodů.

·         Podmínkou pro přijatelnost projektuje je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení, tj. relevantní povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a relevantní povolení dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2023 do 20.00 hod nebo vyčerpáním alokace

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114