OPŽP 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody - - www.TNTConsulting.cz

OPŽP 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

 

OPŽP 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

 

Podporované aktivity:

·         Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů

Podpora bude především cílena na výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a kde jsou objekty pro bydlení zásobovány z individuálních studní. S ohledem na problémy s vydatností vodních zdrojů z důvodu sucha, nevyhovující kvalitu vody v lokálních zdrojích a zvýšenou potřebu dodávané pitné vody lze očekávat řadu projektů dostavby vodovodů a přivaděčů k zajištění spolehlivosti dodávek pitné vody v rámci celého území ČR.

 

Dále mezi podporované aktivity bude patřit výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody za cílem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru vody nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody.

 

·         Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody

Mezi podporované aktivity bude patřit intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru pitné vody, nebo za účelem zlepšení kvality dodávané pitné vody, v případě dlouhodobě nevyhovujících dodávek pitné vody. Dále intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických mikropolutantů.

 

Oprávnění žadatelé:

·         obce,

·         městské části hlavního města Prahy,

·         dobrovolné svazky obcí,

·         obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

·         zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

·         Opatření 1.4.4:

o   Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Minimální výše podpory - 2 100 000 Kč.

o   Maximální výše podpory – bez omezení.

o   Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč.

o   V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

·         Opatření 1.4.5:

o   Maximální výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč.

o   Minimální výše podpory – 900 000 Kč.

o   Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč.

o   V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů celkem 3 mil. Kč.

 

Specifické podmínky:

·         Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

·         Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP, jak určuje Příloha č. 07 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027).

·         Podmínkou pro přijatelnost projektuje je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení a je-li relevantní, tak povolení k nakládání s vodami, tj. příslušné povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a relevantní povolení dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 20. 10. 2022 do 20.00 hod

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114