OPŽP 21. výzva – Vodohospodářské projekty - - www.TNTConsulting.cz

OPŽP 21. výzva – Vodohospodářské projekty

 

OPŽP 21. výzva – Vodohospodářské projekty

Specifický cíl 1.4 – Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

 

 

Podporované aktivity:

·         Opatření 1.4.1 – Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací

Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro jednotlivé části obce. Bude možné podpořit i výstavbu ČOV, která bude určena a technologicky řešena pro pravidelný svoz odpadních vod z nepropustných jímek tam, kde je neefektivní budovat souvislou kanalizační síť, včetně prostředků pro svoz odpadních vod z jímek.

·         Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

Intenzifikace ČOV spočívající ve zvýšení kapacity ČOV, pokud je stávající kapacita ČOV nedostatečná pro napojení nového znečištění nebo doplnění specifické technologie na odstraňování nutrientů, popř. intenzifikace ČOV za účelem zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů.

·         Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

V rámci této aktivity lze podpořit rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavbu retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného znečištění, a to v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených odpadních vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených odpadních vod za rok a zároveň bude instalováno zařízení na měření množství odlehčených odpadních vod.

 

Oprávnění žadatelé:

·         obce,

·         městské části hlavního města Prahy,

·         dobrovolné svazky obcí,

·         obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,

·         zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory:

·         Opatření 1.4.1:

o   Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt činí 3 mil. Kč.

o   V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

·         Opatření 1.4.2:

o   Maximální výše dotace 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 25 mil. Kč.

o   Minimální výše podpory – 600 000 Kč.

o   Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč.

o   V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

·         Opatření 1.4.3:

o   Maximální výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Minimální výše podpory – 1 400 000 Kč.

o   Maximální výše podpory – Bez omezení.

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt činí 2 mil. Kč.

o   V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem.

 

Specifické podmínky:

·         Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

·         Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP, jak určuje Příloha č. 07 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027).

·         Podmínkou pro přijatelnost projektuje je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení a je-li relevantní, tak povolení k nakládání s vodami, tj. příslušné povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a relevantní povolení dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

·         V případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2 000 EO musí být dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci.

·         Opatření 1.4.1:

o   Komplexní řešení jsou žádoucí, výstavbu ČOV lze podpořit samostatně nebo souběžně s výstavbou kanalizace – pak lze očekávat souběh s výstavbou vodovodu. Je možný souběh s aktivitami v rámci jiných specifických cílů – materiálové využití kalů, fotovoltaické elektrárny (využití vyrobené energie pro provoz technologie), apod.

o   Výstavbu kanalizace lze podpořit pouze, pokud bude kanalizační síť zakončena řádným čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV. U výstavby kanalizace bude preferovanou aktivitou výstavba oddílné splaškové kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace bude možné podpořit pouze ve výjimečných případech, kdy se bude jednat o podchycení stávající jednotné kanalizace a její svedení na vyhovující (centrální) ČOV. Lze podpořit i projekty řešící náhradu stávající jednotné kanalizace výstavbou kanalizace oddílné (zejména v případě absence čištění odpadních vod ze stávající kanalizace nebo jiných odůvodněných případech).

·         Opatření 1.4.2:

o   Intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO k dosažení plnění podmínek směrnice 91/271/EHS (u ČOV, které dle reportingu ČR k EK k plnění požadavků směrnice 91/271/EHS parametry neplní – viz Příloha č. 13 těchto Pravidel).

o   Intenzifikací projektu dojde k zvýšení kapacity ČOV při zachování minimálně stejné úrovně čištění odpadních vod, pokud je současná kapacita nedostatečná pro napojení nového znečištění od stávajících obyvatel a je-li zvýšení kapacity řádně odůvodněno. Dále je možno podpořit projekty zvýšení účinnosti ČOV za účelem snížení vypouštěného znečištění (zejména nutrientů).

o   Realizací projektů dojde k zajištění čištěných odpadních vod v souladu s platnou legislativou, popř. požadavky vodoprávního úřadu nebo správce povodí.

o   Výstavba nové centrální ČOV nahrazující čištění na stávající centrální ČOV je považována z hlediska podmínek OPŽP za rekonstrukci ČOV.

·         Opatření 1.4.3:

o   Rekonstrukce odlehčovacích objektů v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude nově nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod.

o   Vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna.

 

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 20. 10. 2022 do 20.00 hod

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114