OPŽP 19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním - - www.TNTConsulting.cz

OPŽP 19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním

 

OPŽP 19. výzva - Srážkové vody a opatření proti povodním

Specifický cíl 1.3 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

 

 

Podporované aktivity:

 • Opatření 1.3.3 Realizace protipovodňových opatření
  • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní).
  • Realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
  • Uvolňování území ohrožených povodněmi - zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
  • Obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).
  • Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně úpravy hráze (dorovnání hráze) za účelem srovnání nivelety hráze do maximální Stránka 146 z 297 stávající výšky hráze, opravy hráze, rekonstrukce technických objektů související s bezpečností vodního díla a odstranění části sedimentů související se zajištěním bezpečností vodního díla.
  • Eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky.
 • Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
  • Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž), vč. nezbytného trubního vedení.
  • Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, vč. nezbytného trubního vedení.
  • Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady), vč. nezbytného trubního vedení.
  • Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku), včetně vystrojení nádrže technologickým zařízením k vyvedení vody na povrch.
  • Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které plní více ekosystémových funkcí. Závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně využívající výhradně akumulovanou srážkovou vodu jako součást projektu na hospodaření s dešťovou vodou (HDV),
  • Systémy decentrálního odvodnění dle principů HDV s charakteristickou sestavou - na začátku zařízení k předčištění srážkové vody filtraci skrz vegetační střechu, půdní filtr (např. průleh) nebo jiný propustný povrch, následná retence se vsakem do podzemí v max. bezpečné míře a s regulovaným odtokem do povrchového toku nebo kanalizace.
  • Systémy modrozelené infrastruktury (MZI), které splňují vyšší kvalitativní úroveň adaptace na změnu klimatu než systémy decentrálního odvodnění dle principů HDV tím, že jednotlivé podporované typy projektů a aktivit jsou v nich seřazeny do komplexního systému MZI, který bude poskytovat základní ekosystémové služby prostřednictvím technických a přírodě blízkých opatření, které na sebe vzájemně budou navazovat a vzájemně se budou doplňovat. Systém MZI vychází z decentrálního systému odvodnění, přičemž je rozšířen o cílevědomou tvorbu a podporu funkčních krajinných prvků MZI v urbanizované krajině systematickou dodávkou srážkové vody, tzn. před retenčním objektem je srážková voda rozvedena k přilehlé nebo vzdálené zeleni tak, aby v maximální možné míře byla podpořena její evaporační funkce. V projektech propojených systémů MZI budou cílevědomě propojeny alespoň tyto základní ekosystémové služby:

-   ochrana území proti zaplavení snížením/zpomalením odtoku retencí srážkové vody;

-   ochrana proti suchu - svedení srážkového odtoku ze zpevněných povrchů přímo k vegetaci;

-   ochrana a dotace podzemních/povrchových vod - předčištění srážkové vody přírodním způsobem (filtrace skrz zemní filtr);

-   zlepšení mikroklimatu - vhodnou zelení podporovat výpar a zastínění;

-   úspora pitné vody - pokud to charakter stavby umožňuje, nahrazování pitné vody vodou srážkovou (závlaha, WC, údržba atd.) zejména tam, kde se dá její spotřeba snížit o více než 25 %.

o   Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, pokud bude jejich funkce začleněna do decentrálního systému odvodnění dle principů HDV nebo systému MZI, tzn. funkce konstrukce propustného povrchu bude filtrační a čistící (jako např. u průlehu nebo u vegetační střechy) a na decentrální systém odvodnění nebo systém MZI bude navazovat.

o   Budování propustných zpevněných povrchů, pokud bude jejich funkce začleněna do decentrálního systému odvodnění dle principů HDV nebo systému MZI.

o   Přestavba stávajících konvenčních odvodnění stávajících nepropustných zpevněných povrchů na odvodnění decentrální podle principů hospodaření s dešťovou vodou provedených přírodě blízkým způsobem, tj. podle principů modrozelené infrastruktury.

o   Výměna substrátu v prokořenitelném prostoru stávajících stromů a výsadba nové zeleně technologiemi a postupy, které umožní vytvořit propojený systém modrozelené infrastruktury.

o   Zelené střechy (jejich výstavba a přestavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody - keramické, plechové atd. na konstrukce s povrchy s akumulační schopností).

o   Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

o   Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších relevantních užití.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy a jejich školská zařízení,
 • školy, školská zařízení a školské právnické osoby (pouze pro opatření 1.3.4)
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti - kromě opatření výstavby ochranných nádrží
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro typové projekty vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)
 • fyzické osoby nepodnikající (pouze pro typové projekty vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)

 

Forma a výše podpory:

o   Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt činí 500 000 Kč (bez DPH).

o   Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů

o   Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi: 100 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Realizace propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury - 95 % z celkových způsobilých výdajů.

o   Hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť - 30 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2023 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114