OP Životní prostředí - - www.TNTConsulting.cz

OP Životní prostředí

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014-2020") je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR"), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

OP ŽP 2014-2020 zároveň slouží i jako významný nástroj pro naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU.

 

Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu životního prostředí v ČR byly, s přihlédnutím k očekávaným trendům, stanoven návrh následujících prioritních os.

 

Prioritní osy:

  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší vlidských sídlech
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Prioritní osa 5: Energetické úspory
  • Prioritní osa 6: Technická pomoc


V rámci prioritních os byly stanoveny příslušné specifické cíle OP ŽP 2014-2020.

OP ŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OP ŽP 2007-2013 a využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí, který bude zároveň podporovat směřování k inteligentnímu a udržitelnému růstu a ke zvýšení ekonomické, sociální a územní koheze.

Oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na identifikované prioritní problémy (u kterých je navíc očekávána dostatečná absorpční kapacita a vzájemná synergie), zejména v PO 2 (Snížení emisí z lokálního vytápění domácností) a PO5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie).

OP ŽP 2014-2020 reaguje na aktuální environmentální výzvy spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu a klade proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace (omezování emisí přímých i nepřímých skleníkových plynů v rámci PO2 a PO5) i adaptace na očekávané dopady změny klimatu (v rámci PO1 a PO4).

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

 

Nenašli jste zde  svůj investiční  záměr ?
Kontaktujte nás a my Vám poradíme !

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114