Národní sportovní agentura - nad 10 mil Kč. - - www.TNTConsulting.cz

Národní sportovní agentura - nad 10 mil Kč.

Národní sportovní agentura

Výzva 13/2020 - Sportovní infrastruktura - investice nad 10 mil. Kč

Program č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 -2024

 

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

 

 

Podporované aktivity:

 

 • Technické zhodnocení (modernizace = rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, rekonstrukce vč. přístaveb či nástaveb na stávající objekty) sportovního zařízení vč. jejich zázemí.
 • Výstavba sportovních zařízení vč. jejich zázemí = novou stavbou dochází kzastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy.
 • Pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.
 • Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Není podporováno:

 

 • Dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště

 

Oprávnění žadatelé:

 

 • Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec"),
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud

je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,

 • Spolek dle § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ"), pokud

vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu

(v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku,

 • Ústav dle § 402 až 418 NOZ, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po

dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ)

 • Obchodní společnost - akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

 

 

Účastník programu musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem (včetně všech pozemků), které budou dotčeny akcí, nebo musí mít dané nemovitosti v nájmu nebo výpůjčce nebo pachtu, případně mít k daným nemovitostem jiný obdobný právní titul (např. na základě nepojmenované smlouvy označené jako „užívací"), nebo musí mít k daným nemovitostem právo stavby, a to minimálně po dobu udržitelnosti, což doloží příslušnou smlouvou.

 

 Účastník programu musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu. Je-li účastníkem programu obec musí mít Plán sportu podle §6 odst. 2 zákona o podpoře sportu.

 

Dotace může být poskytnuta pouze žadateli, jehož žádost splní veškeré formální náležitosti a přijatelnost žádosti a veškerá kritéria věcného hodnocení žádosti.

 

 

 

Výše dotace:

 

Výzva je určena pouze pro akce, jejichž celkové způsobilé výdaje v žádosti činí:

 

 • Výše dotace maximálně 70 % zcelkových způsobilých výdajů projektu.

 

Výzva je určena pouze pro akce, jejichž celkové způsobilé výdaje v žádosti činí:

 

 • Minimálně: více než 10 mil. Kč, tj. minimální výše dotace je vyšší než 7mil. Kč.
 • Maximálně: není limitováno, tj. maximální výše dotace však může být 50 mil. Kč.

 

Dotace bude poskytnuta ex post.

 

Alokace: 600 000 000,- Kč

 

Termíny:

 

 • Začátek příjmu žádostí: 21.12.2020 v12:00 hodin
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2022 do 17:00 hodin
 • Začátek financování: 1.1.2021
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 24 měs. Od vydání rozhodnutí, nejpozději do 31.12.2024

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114