MŽP - Zdroje vody - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Zdroje vody

Ministerstvo životního prostředí

Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 2/2018

Prioritní oblast:            1. Voda

Podoblast podpory:      1.6 Zdroje vody

Podporované aktivity:  1.6. A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

 

Podporované aktivity:

 • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „vodovod") či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován;
 • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Pozn. Příspěvkové organizace územních samosprávných celků nebo obchodní společnosti jsou oprávněnými příjemci podpory pouze v případě, kdy jsou zároveň vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

 

Projekty zaměřené na realizaci nových nebo regeneraci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění (zvětšení profilu), případně rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody:

 

 • 80 % z celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě, v obci, kde:

 

o   veřejný zdroj pitné vody neexistuje anebo

o   kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná anebo

o   voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

 

 • 70 % z celkových způsobilých výdajů u projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě, v obci, kde:

 

o   kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí prokazatelné riziko, že během následujících 5 let nebude zdroj kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje; rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody obyvatelstvu) anebo

o   voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že během následujících 5 let dojde k jejich překročení.

 

Projekty zaměřené na realizaci průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva: 60 % z celkových způsobilých výdajů

 

Specifické podmínky:

 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.
 • Podpora bude poskytnuta pouze na pro životní prostředí nejvhodnější variantu řešení zdroje pitné vody dle zpracovaného odborného posudku. Z důvodu ochrany zdrojů podzemních vod je preferováno, tam kde je možné, napojení na kapacitní vodárenskou soustavu či využití zdroje povrchové vody. V případě projektů na využití zdroje podzemních vod, je třeba prostřednictvím odborného posudku prokázat, že z technického, ekonomického (rozhodujícím faktorem nemůže být rozdílná výše poplatků za odběr vody z jednotlivých zdrojů) nebo jiného závažného důvodu není možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu nebo využít zdroje povrchové vody.
 • V případě, že je v řešeném území vybudován vodovod, je žadatel povinen zajistit napojení nového zdroje vody do tohoto rozvodu, a to nejpozději do dokončení projektu. Tato podmínka se nevztahuje na projekty zaměřené na realizaci průzkumných vrtů.
 • V případě realizace průzkumného vrtu, který nebude přeměněn na vodní dílo k odběru podzemních vod je žadatel povinen tento vrt zlikvidovat a místo realizace zabezpečit resp. uvést do původního stavu.

 

Termíny:

 • Podávání žádostí nejpozději do 18. 12. 2020 nejpozději však do vyčerpání alokace
 • Realizace nejpozději do 31. 12. 2023
 • Doba udržitelnosti: 5 let od dokončení realizace


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114