MŽP - Kanalizace, ČOV, Vodovody - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Kanalizace, ČOV, Vodovody

Ministerstvo životního prostředí

Výzva č. 4/2019  Kanalizace, ČOV, vodovody

 

Podoblast podpory:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

                                       1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

 

Podporované aktivity:

Aktivita 1. 3. C Kanalizace:

 • Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích / Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3. D včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

 

Aktivita 1. 3. D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány):

 • Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

 

Aktivita 1. 6. B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody:

 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce/města,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
 • zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

 

 

Specifické podmínky:

 • Typy žadatelů příspěvkové organizace, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v aktuálním znění.
 • U opatření spočívajících v intenzifikaci, úpravách stávajících objektů musí být žadatel vlastníkem rekonstruovaných (intenzifikovaných, upravovaných) objektů a staveb (v případě svazků obcí žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření infrastrukturou dotčenou projektem) a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce.
 • Podoblast 1.3
 • Realizací projektů dojde k poklesu vypouštěného znečištění nebo dojde ke zvýšení množství čištěných odpadních vod.
 • Projekty řešící rekonstrukci ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo změnou kapacity ČOV při současném zvýšení účinnosti ČOV (při legislativním požadavku plnění přísnějších limitů pro vypouštěné odpadní vody). Dále je možno podpořit projekty řešící zvýšení kapacity ČOV, je-li zvýšení kapacity řádně odůvodněno a doloženo a budou-li realizací opatření plněny legislativní požadavky na kvalitu vypouštěné vody.
 • V případě požadavku vodoprávního úřadu, správce povodí, nebo pokud to vyplývá z opatření plánů povodí na vybavení ČOV technologií odstraňování fosforu a jeho provozování, bude podpořen pouze projekt, který tyto požadavky splňuje.
 • Decentralizované řešení pouze jako součást komplexního investičně efektivního řešení likvidace odpadních vod vlokalitě.
 • V případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2000 EO musí být dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci.
 • Aktivita 1.6.B
 • Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu (za předpokladu existence nebo současného vybudování vyhovujícího systému likvidace odpadních vod), ke zlepšení kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě nebo ke zvýšení množství dodávané pitné vody.
 • Opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jsou přijatelná jen v případě nově napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality pitnou vodou.

 

Forma a výše podpory:

 • Celková výše podpory na jeden projekt činí 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro samostatně podané projekty v rámci aktivity 1.6. B je maximální výše podpory na jeden projekt 50 mil. Kč.


Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 31. 01. 2020

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 12. 2024


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114