MŽP - Ekomobilita - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Ekomobilita

Ministerstvo životního prostředí

Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 11/2019

Prioritní oblast:               5. Životní prostředí ve městech a obcích

Podoblast podpory:       5.2 Udržitelná městská doprava a mobilita

Podporované aktivity:  5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy

 

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

-          CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);

-          plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;

-          hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;

-          elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:

o   BEV - vozidlo s bateriovým pohonem,

o   EREV - výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

 

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallboxy (dále jen „dobíjecí stanice"). Technická specifikace dobíjecích stanic:

o        připojení na 3f rozvod 400V/50Hz s možností připojení 1f (230V/50Hz);

o        zásuvka nebo zástrčka dle normy ČSN EN 62196-2 upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud;

o        umožnění nastavení výkonu nabíjecí stanice pevně nebo v reálném čase v závislosti na volném příkonu;

o        stanice má možnost změny výkonu založené externím nebo interním řídicím systémem např. HDO, FVE, load management apod.;

o        minimální nabíjecí výkon této stanice je větší než 3,7kW;

o        nabíjecí stanice umožňuje vzdálenou uživatelskou správu;

o        nabíjecí stanice zaznamená energii dodanou do vozidla, začátek a konec nabíjecího cyklu nebo jeho ukončení;

o        nabíjecí stanici splňuje požadavky pro připojení do elektrické sítě dle ČSN a souvisejících norem.

 

Oprávnění žadatelé:

 • státní příspěvkové organizace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
 • veřejné vysoké školy dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách;
 • veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty;
 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy;
 • svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
 • společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky. Podmínku, že společnost je vlastněná z více než 50 % ÚSC je nutné splnit od podání žádosti až po celou dobu udržitelnosti projektu.

 

Specifické podmínky:

 • Předmětem podpory nejsou elektromobily, plug-in hybridy a hybridy, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.
 • V rámci této výzvy může žadatel uplatnit výdaje na pořízení maximálně jedné dobíjecí stanice ke každému pořízenému elektromobilu či plug-in hybridu.
 • Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.
 • Podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících (podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • Vozidla a dobíjecí stanice pořízené do vlastního majetku je žadatel, resp. příjemce podpory, povinen zachovat ve svém vlastnictví nejméně tři roky od data dokončení realizace projektu a musí je po tuto dobu aktivně využívat.
 • V případě operativního leasingu je žadatel povinen aktivně využívat typy vozidla či dobíjecí stanice uvedené v žádosti nejméně po dobu tří let od data dokončení realizace projektu.

 

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory na jednotlivá vozidla a dobíjecí stanice je stanovena fixní částkou dle tabulky č. 1., maximálně však 40 % celkových způsobilých výdajů.
 • Stanovení výše podpory na jednotlivá vozidla a dobíjecí stanice se vztahuje jak na pořízení do majetku žadatele, tak v případě vozidel na úhradu nákladů operativního leasingu.

 

Operativní leasing

 • podpora na úhradu nákladů operativního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti a má neinvestiční charakter;
 • v případě operativního leasingu se výše podpory vypočítá jako 40 % z ceny nového vozidla nebo dobíjecí stanice, max. však do výše fixní částky dle typu vozidla;
 • dotaci na úhradu nákladů operativního leasingu nelze získat v případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory;
 • dotace je uvolňována do výše uvedené ve smlouvě, a to maximálně po dobu tří let ode dne, kdy smlouva nabyla právní moci;
 • uvolňování dotace probíhá formou ex-post plateb;
 • příjemce předkládá Fondu žádost o uvolnění finančních prostředků nejvýše 1x ročně a dokládá ji bankovními výpisy prokazujícími uhrazení nákladů operativního leasingu.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2020 nebo vyčerpáním alokace
 • Vozidla musí být pořízena nejpozději do 17. 12. 2021. V případě využití dotace na úhradu nákladů operativního leasingu musí být do tohoto data započato s užíváním vozidel, která jsou předmětem podpory.

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114