MŽP - Ekomobilita - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Ekomobilita

Elektromobilita

Podporované aktivity:  Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem), včetně dobíjecích bodů

 

Podporované aktivity:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel2 do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.

Podporovány jsou:

-          elektromobily,

-          automobily s vodíkovým pohonem.

 

Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

  

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní či národní podniky
 • Správa železnic, státní organizace
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

 

Specifické podmínky:

 • Zakoupená nebo provozovaná vozidla všech typů nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES.
 • Žadatel/Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 3 let od jeho ukončení.
 • Podpořená vozidla musí mít vystavené platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.
 • Podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících (podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • V případě realizace dobíjecích stanic musí být splněny tyto podmínky:
  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném odběrném místě.
  • Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
  • Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).
  • Podpořené dobíjecí stanice nesmí být využívány ke komerčním účelům.
  • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemcích ve vlastnictví žadatele nebo v nájmu žadatele, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
  • Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

 

Forma a výše podpory:

 • Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 % a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis.
 • Podpora je dále poskytována na propagační opatření projektu.

 

 • Podpora na úhradu nákladů z finančního leasingu představuje příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022 od 12 hod
 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14 hod
 • Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114