MŽP - Domovní čistírny odpadních vod - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Ministerstvo životního prostředí

Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 12

Prioritní oblast:               1. Voda

Podoblast podpory:       1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

Podporované aktivity:  1.3. B Domovní čistírny odpadních vod

 

Podporované aktivity:

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

 

Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují níže uvedené parametry.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

Specifické podmínky:

  • Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené území.
  • Pro účely této výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělená část obce. Řešené území se musí nacházet v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV. Tuto skutečnost žadatel doloží odborným posudkem a stanoviskem příslušného krajského úřadu ve vazbě na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (dále jen „PRVKÚK").
  • Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku (dle vzoru v příloze č. 1).
  • Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je v době podání žádosti zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (pouze v případě, že je využívána k trvalému rodinnému bydlení), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. Toto ustanovení se nevztahuje na budovy, jež jsou ve vlastnictví příslušné obce.
  • V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek nejsou podporovány.

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:

-          kapacita DČOV 1 - 5 EO: 100 tis. Kč;

-          kapacita DČOV 6 - 15 EO: 170 tis. Kč;

-          kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.

 

Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021 (nebo vyčerpáním alokace)

·         Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 12. 2024


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114