MŽP - Domovní čistírny odpadních vod - - www.TNTConsulting.cz

MŽP - Domovní čistírny odpadních vod

Ministerstvo životního prostředí

Národní program Životní prostředí

 

Výzva č. 17/2017

Prioritní oblast:             1. Voda

Podoblast podpory:      1.3 Čistota povrchových i podzemních vod

Podporované aktivity:  1.3. B Domovní čistírny odpadních vod

 

Podporované aktivity:

 • realizaci soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • realizaci technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV provozovatelem, hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele (dále jen „monitorovací zařízení") u stávajících DČOV, v místě, kde je již systém monitoringu DČOV zavedený nebo je součástí Žádosti o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • spolky vzniklé za použití § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, které nesmí být založeny za účelem podnikání, a jejichž hlavní činnosti jsou v souladu spodporovanými aktivitami Výzvy (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění a odkanalizování odpadních vod, apod.)

 

Specifické podmínky:

 • V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.
 • V případě realizace DČOV musí navržená soustava řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku (dle vzoru).
 • Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických dokumentů: PRVKÚK4), což žadatel prokáže předložením stanoviska příslušného krajského úřadu s doporučením k realizaci daného projektu. Pro účely této Výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce.
 • Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod, případně jejich monitoring z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku.
 • Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci, objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost, popř. musí být v době podání Žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s uvedeným; toto ustanovení neplatí u objektů, jež jsou ve vlastnictví příslušné obce.

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
 • kapacita DČOV 1 - 5 EO: 100 tis. Kč;

  kapacita DČOV 6 - 15 EO: 170 tis. Kč;

  kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.

 • Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč, minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2019, do 14:00 hodin (nebo vyčerpáním alokace)
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: do 31. 12. 2021

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114