MZe - Dotace na vodovody, ČOV a kanalizace - - www.TNTConsulting.cz

MZe - Dotace na vodovody, ČOV a kanalizace

 

Ministerstvo zemědělství

Program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II"

Výzva III

 

Podporované aktivity:

 • Podprogram 129302

a)      opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

b)       výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel (obec do 1000 obyvatel),

c)       výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (obec do 1000 obyvatel).

 

 • Podprogram 129303

d)      výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce) - obec do 1000 obyvatel,

e)      výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (obec do 1000 obyvatel),

f)       dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (obec do 1000 obyvatel),

g)      odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (obec do 1000 obyvatel).

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce,
 • svazky obcí vpřípadě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilním finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
 • vodohospodářské akciové společnosti svíce než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze vrámci oblasti podpory uvedené pod písm. a).

 

 

 

Specifické podmínky:

 • Předkládané akce musí být vsouladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.
 • Je-li poskytnuta podpora podle těchto Pravidel, lze na její předmět poskytnout jinou podporu nebo dotaci pouze zprostředků územně správních celků (Krajů). Celková výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce nepřekročí 80% z NSTČ.

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace činí 50 mil. Kč.
 • Podprogram 129302

-         Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou 80.000,- Kč bez DPH (vodovody).

 • Podprogram 129303

-         Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou 90.000,- Kč bez DPH (kanalizace).

-         Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou 100.000,- Kč bez DPH (v případě společné realizace nové ČOV a kanalizace)

 • Obec do 300 obyvatel - dotace ve výši 70 %.
 • Obec spočtem obyvatel v rozmezí 301 až 500 obyvatel - dotace ve výši 65 %.
 • Obec spočtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000 obyvatel - dotace ve výši 60 %.
 • Obec svíce než 1000 obyvateli - dotace ve výši 55 %.
 • Vodohospodářská akciová společnost - dotace ve výši 50 %.
 • Svazek obcí - výše dotace se stanoví podle velikosti obce, vníž dochází krealizaci akce.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114