MZe - Dotace na vodovody, ČOV a kanalizace - - www.TNTConsulting.cz

MZe - Dotace na vodovody, ČOV a kanalizace

Ministerstvo zemědělství

Program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II"

 

Podporované aktivity:

 • Podprogram 129302

a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou,

b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel (obec do 1000 obyvatel),

c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (obec do 1000 obyvatel).

 

 • Podprogram 129303

d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce) - obec do 1000 obyvatel,

e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (obec do 1000 obyvatel),

f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (obec do 1000 obyvatel),

g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV (obec do 1000 obyvatel).

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • svazky obcí vpřípadě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilním finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku
 • vodohospodářské akciové společnosti svíce než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí (pouze vrámci oblasti podpory uvedené pod písm. a)

 

Specifické podmínky:

 • Předkládané akce musí být vsouladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK).

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace činí 50 mil. Kč.
 • Podprogram 129302
  • Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou 70.000,- Kč bez DPH (vodovody).
 • Podprogram 129303
  • Maximální uznatelné náklady na 1 připojeného trvale přihlášeného obyvatele jsou 80.000,- Kč bez DPH (kanalizace).
 • Obec do 300 obyvatel - dotace ve výši 70 %.
 • Obec spočtem obyvatel v rozmezí 301 až 500 obyvatel - dotace ve výši 65 %.
 • Obec spočtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000 obyvatel - dotace ve výši 60 %.
 • Obec svíce než 1000 obyvateli - dotace ve výši 55 %.
 • Vodohospodářská akciová společnost - dotace ve výši 50 %.
 • Svazek obcí - výše dotace se stanoví podle velikosti obce, vníž dochází krealizaci akce.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2019 do 15.00 hod

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114