MZe - Dotace na kapličky, kříže, hřbitovy, hřbitovní zdi atd. - - www.TNTConsulting.cz

MZe - Dotace na kapličky, kříže, hřbitovy, hřbitovní zdi atd.

Ministerstvo zemědělství

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny 

Podporované aktivity:

 • Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo vobci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází vmístní části obce do 500 obyvatel.
 • Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy asousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.
 • Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
 • Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

 

Oprávnění žadatelé:

 • v obci do 2 000 obyvatel:
  • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
  • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • vlastník objektu,
  • vlastník pozemku (skupina vlastníků - jejich zástupce) na němž objekt stojí,
  • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.


 • v obci od 2001 obyvatel do 5000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel:
  • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru,
  • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti,
  • vlastník objektu,
  • vlastník pozemku (skupina vlastníků - jejich zástupce) na němž objekt stojí,
  • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

 

Výše dotace:

 • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.
 • Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 22. 2. 2019 (včetně) nebo vyčerpáním stanovené alokace
 • Příjem příloh k žádosti předkládaných po realizaci údržby/obnovy: 30. 9. 2020 (včetně)

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114