MŠMT - Rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení - - www.TNTConsulting.cz

MŠMT - Rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení

Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

 

Podporované aktivity:

 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb):

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a tovčetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

 • novostavby:

Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatnéhonapojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy.

Za novou stavbu MŠMT dále považuje taktéž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.

 

Oprávnění žadatelé:

 • územní samosprávný celek nad 10 tis. obyvatel - obec, městská část, obvod statutárního města

 

Specifické podmínky:

 • Sportovními zařízeními se pro účely této výzvy rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování sportovní činnosti.
 • Materiálně technickou základnou ve sportu se pro účely této výzvy rozumí sportovní zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které náleží ke sportovnímu zařízení.
 • Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.
 • Realizace akce nesmí být ukončena před podáním žádosti.
 • Výzva se nevztahuje na: mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, přetlakové haly, školní sportoviště (tělocvična nebo hřiště - objekt je využíván jako školní sportoviště a je prokazatelně umístěn v areálu školy).
 • Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“.

 

Forma a výše podpory:

 • Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů žadatele musí činit minimálně 50 %. 
 • Limit pro poskytnuté dotace:

- Minimálně: 15 mil. Kč

- Maximálně: 40 mil. Kč

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. 09. 2020

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114