MMR - Dotace na územní plány - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program:          Podpora územně plánovacích činností obcí
Podprogram:   Podpora územně plánovacích dokumentací obcí
Dotační titul:   Územní plán

Podporované aktivity:

Zpracování územního plánu v souladu se Stavebním zákonem:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory činí 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace činí 400 000 Kč na jeden územní plán.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2019 do 12:00 hod.

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114