MMR - Dotace na regeneraci brownfieldů - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na regeneraci brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Podpora revitalizace území 

Podprogram: Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

 

Podporované aktivity:

  • Dotační titul č. 1 - Revitalizace a výstavba

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.

Podporovány budou aktivity v těchto oblastech:

- Obecní dům, obřadní síň.

- Škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty - součástí může být výstavba školní jídelny (dále jen "ŠJ") za podmínek, že strava bude poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a ŠJ bude provozována školou nikoliv externím subjektem. ZŠ, MŠ bude dále omezena v možnostech pronájmů prostor pro hrazené mimoškolní aktivity.

- Knihovna.

- Volně přístupné volnočasové aktivity - bez poplatků.

- Veřejné parkoviště, garáže - bez poplatků.

- Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce.

- Hasičárna.

- Kulturní dům (omezeno komerční využití).

- Klubovny pro lokální spolky.

- Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, brusliště), omezeno profesionální využití, pronájem.

 

  • Dotační titul č. 2 - Revitalizace a rekonstrukce

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů.

Podporované aktivity se shodují s popsanými aktivitami v rámci DT1.

 

  • Dotační titul č. 3 - Revitalizace

V rámci tohoto dotačního titulu budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může být demolice objektů, revitalizace zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny. Výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké veřejnosti), nezakládá veřejnou podporu.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec, která neleží v Moravskoslezském, Ústeckém, nebo Karlovarském kraji
  • kraj, vyjma krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:

- obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,

- obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,

- obce od 10 001 obyvatel - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,

- kraje - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

  • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.
  • Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč.

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 11. 5. 2020

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114