MMR - Dotace na podporu cestovního ruchu - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019

Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 

Podporované dotační tituly:

 • Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hippo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů. (Poznámka: požadavek na rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje.)

Předkládány mohou být např. projekty:

- na podporu vybavenosti cyklostezek podél vodních toků (tzv. Greenways),

- na jednotnou vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských oblastech,

- zaměřené na jednotný formát informačních panelů, monitoring atd.

V rámci podprogramu budou podporovány i aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras   na již existující lokální trasy (možnost vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti v území).

V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce 2 stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

 

 • Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám.

Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu.

V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

 

 • Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury.

V rámci této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.

Tato oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného a neziskového sektoru.

V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení. Současně nebude podporována výstavba, respektive modernizace lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

 

Oprávnění žadatelé:

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. ve 2 krajích)

 • územně samosprávné celky (kraje, obce - vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 • mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu),
 • oblastní organizace destinačního managementu,
 • geoparky,
 • NNO působící v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark,
 • církve a náboženské společnosti.

 

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO).

 

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

 • územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé turistických informačních center (TIC),
 • geoparky,
 • NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • organizace destinačního managementu,
 • mikroregiony/ dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností),
 • církve a náboženské společnosti.

 

Cílové skupiny:

Preferované cílové skupiny podprogramu:

 • děti (do 15 let),
 • rodiny sdětmi,
 • zdravotně hendikepovaní - s hendikepem mobility, se senzorickým hendikepem (se ztrátou nebo omezením zraku a sluchu), s mentálním hendikepem, lidé s jiným typem hendikepu (s alergiemi, diabetem, respiračními problémy apod.),
 • senioři (osoby starší 60 let).

 

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace tvoří max. 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů zcelkového rozpočtu akce, maximálně však 5000 000 Kč.
 • V případě využití blokových výjimek bude max. výše dotace stanovena v návaznosti na danou kategorii podpory dle GBER, avšak max. 50 % resp. max. 5 000 000 Kč.
 • Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:

   - Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč (včetně povinného marketingu).

   - Maximální výše celkových výdajů je 30 000 000 Kč (včetně povinného marketingu).

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 15. 02. 2019 do 12:00 hodin

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114