MMR - Dotace na obnovu místních komunikací - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na obnovu místních komunikací

Ministerstvo pro místní rozvoj

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů,
 • napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce,
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

- obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Obec musí mít zpracovaný pasport komunikaci.
 • Přípustné změny povrchů:

- Původní povrch -  Asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk.

- Nový povrch - Asfalt, beton, dlažba.

 • Dotace není poskytována na:

- vybudování nové místní komunikace,

- vybudování nebo obnovu účelových komunikací,

- vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,

- svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,

- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 10 000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2022

Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114