MMR - Dotace na dopravní infrastrukturu - - www.TNTConsulting.cz

MMR - Dotace na dopravní infrastrukturu

 

MMR
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu:

 • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

 

Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2020)

 

Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.
 • Účastník podprogramu musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.).
 • Výjimka z plného rozsahu vlastnictví je přípustná v případě, kdy je předmětem dotace liniová stavba nebo její část a účastník podprogramu doloží souhlas vlastníků všech dotčených nemovitostí s realizací akce a jejím řádným užíváním a provozováním po stanovenou dobu.

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 5000 000 Kč.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020 do 12:00 hodin


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114