KABINA 2021 - - www.TNTConsulting.cz

KABINA 2021

Kabina 2021

 

Podporované aktivity:

Rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím:

 • technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

 

Oprávnění žadatelé:

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) - obec
 • Svazky obcí,
 • Kraje,
 • Příspěvkové organizace obcí,
 • Příspěvkové organizace krajů,
 • Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku,
 • Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí,
 • Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ,
 • Školské právnické osoby,
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

 

Forma a výše podpory:

 • Dotace až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše finanční podpory na jednu žádost je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše finanční podpory na jednu žádost je 800 tis. Kč nebo do výše sloučených limitů

Sloučením limitů obcí se rozumí situace, kdy dvě či více obcí uzavřou veřejnoprávní smlouvu za účelem realizace a financování jedné akce. V tomto případě je možné poskytnout dotaci vyšší než 800 tis. Kč, nejvíce však ve výši součtu maximálního limitu na každou obec, která je stranou veřejnoprávní smlouvy. Obsahem veřejnoprávní smlouvy musí být závazek umožnit využívání sportovního zařízení po dokončení akce občany obcí, které uzavřely veřejnoprávní smlouvu, a výše spoluúčasti jednotlivých spolupracujících obcí.

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2021 v 17:00 hod.

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114