IROP - 78. výzva - Energetické úspory v bytových domech III - - www.TNTConsulting.cz

IROP - 78. výzva - Energetické úspory v bytových domech III

IROP

Výzva č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III

Podporované aktivity:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

 

Oprávnění žadatelé:

 • vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů

 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů činí: 300 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů činí: 90000 000 Kč.
 • Pro projekty, jejichž součástí je zateplení obvodových konstrukcí a které splňují následující kritéria: dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %, dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší a splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Podpora je:

-          organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace - dotace 100 %

-          obce, kraje a jimi zřizované organizace - dotace 42 %

-          ostatní žadatelé - dotace 40 %

 • Pro ostatní typy projektů:

-          organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace - dotace 100 %

-          obce, kraje a jimi zřizované organizace - dotace 31,5 %

-          ostatní žadatelé - dotace 30 %

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2020 do 14.00 hod

 

Místo realizace projektů:

 • Území ČR mimo území hl. m. Prahy

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114