Dotace ze Středočeského kraje - Fond obnovy venkova - - www.TNTConsulting.cz

Dotace ze Středočeského kraje - Fond obnovy venkova

 

Středočeský kraj

 

Podporované aktivity:

  • Tematické zadání „Veřejná infrastruktura"

Jedná se o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:

a)      dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další),

b)      technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další),

c)      občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další),

d)     veřejná prostranství.

 

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 2000 obyvatel (k 1. 1. 2021) na území Středočeského kraje

 

 Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Maximální výše požadované dotace je současně i maximální výší poskytnuté dotace v rámci tohoto Programu.
  • Žadatel může podávat ve lhůtě stanovené tímto Programem žádost, resp. žádosti o dotaci následovně:

a)      obec do 199 obyvatel na území Středočeského kraje může podat maximálně tři žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 200 000 Kč, minimálně však v částce 50 000 Kč,

b)      obec od 200 do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje může podat maximálně tři žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 50 000 Kč.

 

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2021 od 9:00 hod.
  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2024 do 14:00 hod.


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114