Dotace ze Středočeského kraje - Dofinancování schválených projektů z MŽP a OPŽP - - www.TNTConsulting.cz

Dotace ze Středočeského kraje - Dofinancování schválených projektů z MŽP a OPŽP

Středočeský kraj

 

Podporované aktivity:

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout na projekt, který splňuje účel vymezený v Tematickém zadání tohoto Programu. Současně musí být tento projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce, přičemž v této souvislosti musí být žadateli ze strany jiného veřejného poskytovatele vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace" nebo „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace" nebo „Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků".

  • Tematické zadání „Životní prostředí"

a)      „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II"

Podprogram 129 302 - podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podprogram 129 303 - podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.

b)      „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní"

Specifické cíle: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, 1.2 - Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu, 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

c)       „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí - Výzvy č. 8/2018"

Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.

d)      „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí - Výzvy č. 4/2019"

Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.3 Čistota povrchových i podzemních vod 1.6 Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec na území Středočeského kraje,
  • dobrovolný svazek obcí - vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje.

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených níže u Tematického zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na 5 000 000 Kč.
  • Při podání žádosti musí žadatel o poskytnutí dotace splňovat tyto podmínky:

a)       minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,

b)      maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2020; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.

 

 

Termíny:

  • Zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2021 od 9:00 hod
  • Ukončení příjmu žádostí: 3. 5. 2021 do 16:00 hod


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114