Dotace na PD na vodohospodářské stavby - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na PD na vodohospodářské stavby

Dotace na projektové dokumentace na VHS stavby

 

Podporované aktivity:

  • 1.3.C Kanalizace (samostatně i v souběhu s 1.3.D a 1.6.B):

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021-2027 na výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, výstavby kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavby kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod;

 

  • 1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) (samostatně i v souběhu s 1.3.C a 1.6.B):

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021-2027 na výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;

 

  • 1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody (samostatně i v souběhu s 1.3.C a 1.3.D):

Projektová příprava na projekty, které budou předložené v rámci OPŽP 2021-2027 na výstavby a dostavby přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavby a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavby úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

 

Oprávnění žadatelé:

  • obce/města,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
  • zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

 

 Forma a výše podpory:

  • Výše celkové podpory poskytovaná formou zálohově vyplácené dotace na jeden projekt činí max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Maximální výše podpory je 5 mil. Kč na žádost a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP. 

 

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021, do 14:00 hodin nebo vyčerpáním alokace

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114