Dotace na obnovu místních komunikací - - www.TNTConsulting.cz

Dotace na obnovu místních komunikací

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy místních komunikací

 

Podporované aktivity:

Akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

a)       všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

b)      místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

c)       dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

-          obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

-          obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2021)

 

 

Forma a výše podpory:

  • Dotace max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Minimální výše dotace na jednu akci 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci 10 000 000 Kč.

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2021 do 12:00 hodin

 

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114