Dotace a úvěr na Brownfieldy - - www.TNTConsulting.cz

Dotace a úvěr na Brownfieldy

Brownfieldy - na revitalizaci území se starou stavební zátěží v roce 2021

 

Podporované aktivity:

Podpora je poskytována na revitalizaci Brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

 

Revitalizace zahrnuje vždy:

 • Odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí Brownfieldu a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí.

 

Revitalizace může dále zahrnovat:

 • Odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží;
 • Odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží;
 • Provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží;
 • Terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží;
 • Odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží, nebo
 • Vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží.

 

Oprávnění žadatelé:

 • územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst pokud to statut města umožňuje)

 

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace, úvěru nebo kombinace dotace a úvěru
 • Výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50000 000 Kč.
 • Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi Brownfieldu, uhradí příjemce z vlastních zdrojů.
 • Ostatní náklady, které nebudou pokryty podporou, mohou být hrazeny i z jiných veřejných rozpočtů (nevztahuje se na minimální 10 % spoluúčast žadatele).

 

 • Výše dotace:
  • 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi Brownfieldu, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se Brownfield na území podle části A přílohy Nařízení;
  • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi Brownfieldu, nachází-li se Brownfield na území podle části B přílohy Nařízení, nebo
  • 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi Brownfieldu, nachází-li se Brownfield na území podle části C přílohy Nařízení.

 

 • Výše úvěru:
  • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě na revitalizaci a koupi Brownfieldu;
  • Úvěr se poskytuje bezúročně;
  • Splácení úvěru je sjednáno nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru.

 

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2021
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114