Domovní čistírny odpadních vod - - www.TNTConsulting.cz

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod

 

Podporované aktivity:

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

 

Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují níže uvedené parametry.


Oprávnění žadatelé:

  • obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

 

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Výše podpory na realizaci jedné DČOV činí:

-          při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tis. Kč;

-          při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tis. Kč.


Termíny:

·         Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2023, nejpozději však do vyčerpání alokace.

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114