24. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače, RE-USE centra, nádobí pro obce - - www.TNTConsulting.cz

24. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače, RE-USE centra, nádobí pro obce

 

 

24. výzva - OPŽP - Kompostéry a štěpkovače, RE-USE centra, nádobí pro obce

Podporované aktivity:

  • Opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4

-   Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou a jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, a dále o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech. (komunitní kompostéry, nikoliv komunitní kompostárny). Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad či kompostéry do škol, školek a dalších veřejných institucí. V rámci výzvy není možné podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. Maximální objem jednoho kompostéru činí 2 200 l.

-   Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra). Jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce, Do opatření je zařazena i podpora projektů nábytkových bank.

-   Vybudování/rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů. V rámci tohoto typového projektu bude podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucích ke snížení produkce jednorázových obalů a nádobí.

 

  • Opatření 1.5.5

Součástí projektů předcházení vzniku odpadů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) může být i infrastruktura opatření 1.5.5 s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 30 % způsobilých nákladů projektu).

-   Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Žadatel musí doložit písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu (nerelevantní u projektů, kdy je žadatel jedinou obcí zapojenou do projektu).

-   Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů). Jedná se o odpady následujících katalogových čísel: BRKO 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07. Lisovací koše na separovaný komunální odpad jsou způsobilým nákladem. Ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů). V případě projektů odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce překročit 100 % pořizovací ceny nádob. Toto neplatí pro podzemní kontejnery.

 

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • městské části hl. města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • obchodní společnosti a družstva 100% vlastněná veřejnoprávními subjekty
  • příspěvkové organizace zřízené ÚSC

 

Forma a výše podpory:

 

Termíny:

· Zahájení příjmu žádostí: 21. 12. 2022 od 9.00 hod

· Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023 do 20.00 hod

· Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

   31. 12. 2029

 

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114