140. výzva - OPŽP - Zeleň v extravilánu obce, tůně, malé vodní nádrže - - www.TNTConsulting.cz

140. výzva - OPŽP - Zeleň v extravilánu obce, tůně, malé vodní nádrže

 

Prioritní oblast:               4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl:                    4.3. Posílit přirozené funkce krajiny

 

Podporované aktivity:

 • Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
  • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury,
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudovou migraci.

 

 • Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku),
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
  • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě snezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

 

 • Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • posílení ekologicko - stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:

-  vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,

-  terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.

 

 • Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
  • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů,
  • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 298/2018 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů,
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti vporostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu.

 

 • Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi:

-  opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),

-  stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),

-  preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

-  podpora opatření zamezujících větrné erozi:

-  obnova či zakládání větrolamů.

 

Oprávnění žadatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

 

Specifické podmínky:

 • Cílové území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
 • Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků či fyzických překážek omezujících průchod krajinnou a nebraní migraci živočichů.
 • V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v případě obnovy stávajících alejí téhož druhu).
 • Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
  • Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo schválenou pozemkovou úpravou.
  • Projekt výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní nemá za cíl pouze hydrologické funkce (např. akumulační, retenční apod.).
 • Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
  • Projekt revitalizace vodního toku a nivy či říčních ramen (včetně slepých a mrtvých) sleduje a rozvíjí aspekty ekologicko-morfologického zlepšení vodního toku a nivy, cíle revitalizací nebo procesy renaturací.
 • Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000
  • Realizací projektu na provedení výchovného zásahu dojde ke zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin v porostní skupině alespoň o 5 %.

 

 

Forma a výše podpory:

OPATŘENÍ

VÝŠE PODPORY

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

80%

 • Realizace a obnova malých vodních nádrží.

60%

 • Vytváření a obnovy malých vodních nádrží vyplývajících z plánů dílčích povodí nebo ležících z většinové části v ZCHÚ nebo lokalitách soustavy Natura 2000 nebo ÚSES (biocentrum)

90%

 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000.
 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

75%

 • Opatření výsadeb na nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

                85%

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury" - vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2014 nebo plánů dílčích povodí.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv.
 • Tvorba a obnova mokřadů a tůní.
 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich části.

 

100%

 

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 250000 Kč bez DPH.

 

Termíny:

 • Datum ukončení příjmu žádostí: 8. 6. 2020 do 20:00 hod.
 • Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114