126. výzva - OPŽP - Sběrné dvory a sběrná místa - - www.TNTConsulting.cz

126. výzva - OPŽP - Sběrné dvory a sběrná místa

Výzva č. 126 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

 

Podporované aktivity:

3.2.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

 • výstavba a modernizace (snavýšením kapacity) sběrných dvorů, třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů zčistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů
 • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu

 

3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

 • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných kmateriálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO)
 • výroba paliv zostatních odpadů

 

3.2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

 • nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma odpadů zdravotnických) v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky

 

 

Oprávnění žadatelé:

Aktivita 3.2.1 - Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků) - pouze veřejné subjekty:

 • obce
 • města
 • dobrovolné svazky obcí
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace zřízené městy a ostatní veřejnoprávními subjekty
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy
 • ostatní veřejnoprávními subjekty

Ostatní aktivity a typové projekty:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

 

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

 

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114