121. výzva - OPŽP - Úspory energie u veřejných budov - - www.TNTConsulting.cz

121. výzva - OPŽP - Úspory energie u veřejných budov

Výzva č. 121 - Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Podporované aktivity:

Aktivity A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC:

 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění apod.),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

 

Aktivity B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

 

Oprávnění žadatelé:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
 • obchodní společnosti vlastněné 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

Výše podpory:

 

 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 100 tis. Kč (bez DPH)
 • Maximální výše podpory 40 až 50 %
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla – výše podpory 70 %

 

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 3. 2. 2020 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114