11. výzva - OPŽP - Výměna zdroje tepla, TČ - - www.TNTConsulting.cz

11. výzva - OPŽP - Výměna zdroje tepla, TČ

OPŽP 11. výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Specifický cíl 1.2 - Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

 

Podporované aktivity:

Opatření 1.2.1:

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.

 • Instalace solárně - termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Opatření 1.2.2:

 • Instalace:
  • tepelného čerpadla,
  • kotle na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
  • solárně termických systémů,
  • fotovoltaických systémů.

 

K zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury např.:

o   vodohospodářské infrastruktury,

o   kompostáren.

 

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Oprávnění žadatelé:

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy - pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Forma a výše podpory:

Opatření 1.2.1:

 • Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové dotace, dle technické kvality podporovaného opatření.

Opatření 1.2.2:

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31.5.2023 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2029

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114