104. výzva - OPŽP - Sběrné dvory a sběrná místa, třídící linky - - www.TNTConsulting.cz

104. výzva - OPŽP - Sběrné dvory a sběrná místa, třídící linky

Výzva č. 104 - Sběrné dvory a sběrná místa, třídící linky

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Podporované aktivity:

Aktivita  3.2.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

 • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů

- lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. lis, štěpkovač, drtič)

- nelze pořídit nakladače a manipulátory

 • systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, nosičů kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

- lze jako doplňkové zařízení pořídit pouze štěpkovač k pořízeným nádobám na BRKO (náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 200 % ostatních přímých způsobilých realizačních nákladů projektu)

- ostatní manipulační technika je nezpůsobilá (včetně lisovacích kontejnerů)

- ke stávajícímu svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů)

 • systémy pro separaci a svoz s navýšením kapacity (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

- v rámci projektu lze pořídit technologie, které zjednodušují nakládání s odpady (např. štěpkovač, lis, drtič)

- ke svozovému prostředku a nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových kódů)

 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu
 • výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 pro malé ČOV (do 2000 EO)
 • výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů

 

Aktivita 3.2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

 • výstavba/modernizace bioplynových stanic

- pouze bioplynové stanice, které navýší kapacitu zpracování odpadů na vstupu do zařízení minimálně o 25 % z celkové kapacity zařízení.

 • výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO)
 • výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod

- v rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu

 • výroba paliv z ostatních odpadů

 

Aktivita 3.2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky

- součástí projektu může být podpořena nezbytně nutná související infrastruktura, která bude moci být používána striktně pouze za účelem plnění předmětu podpory

 

Oprávnění žadatelé:

Aktivita 3.2.1 - Sběrné dvory a oddělený sběr (bez svozových prostředků)

 • Pouze veřejné subjekty (kraje, obce, města atd.)

 

Ostatní aktivity a typové projekty

 • kraje, obce, městské části hl. města Prahy
 • organizační složky státu
 • státní podniky, státní organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

 

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH).

 

 Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019 do 20.00 hod
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

 

 


Napište nám

TNT Consulting, s. r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha 4

Tel: +420 222 364 029

Email: info@tntconsulting.cz

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114

ID datové schránky: mzy7ih9

Fakturační údaje:

TNT Consulting, s. r. o.

Kpt. Stránského 978/13

198 00  Praha 14 – Černý Most

IČO: 255 28 114

DIČ: CZ25528114